Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

T1C – Caerfyrddin drwy Lanbedr Pont Steffan a Cross Hands i Abertawe

www.darganfodsirgar.com


Siopa:

Mae’r T1C yn stopio yng Nghanolfan Siopa McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr

https://www.mcarthurglen.com/uk/bridgend-designer-outlet/en/stores/

Ond cofiwch alw hefyd yn yr holl drefi ar y ffordd, i gael profiadau siopa gwahanol a gwreiddiol.


Llanbedr Pont Steffan

Mae Llanbedr Pont Steffan yn dref farchnad brysur yn Nyffryn Teifi. Mae'n baradwys i gerddwyr gyda mynediad at gefn gwlad bryniog ac mae Afon Teifi'n yn ddelfrydol i enweirwyr.

Gallwch hefyd fwynhau:

 • Canolfan Gwiltiau Jen Jones, ar y Stryd Fawr, sy'n gartref i arddangosfa o gwiltiau lliwgar, gyda siop sy'n gwerthu hen gwiltiau a charthenni: http://www.jen-jones.com/


Cross Hands

Mae Cross Hands yn ganolfan ganolog ardderchog i grwydro arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

Drwy gymryd taith bws neu dacsi fer o Cross Hands gallwch fwynhau:


Abertawe

https://www.dewchifaeabertawe.com/

Mae'r ddinas hon ar lan y dŵr yn agos at draethau Baner Las, cefn gwlad diarffordd, diwylliant cosmopolitan a mannau hardd dynodedig.

Gallwch hefyd fwynhau:

 • LC2, parc dŵr dan do Abertawe, gyda'i bwll syrffio http://www.thelcswansea.com/
 • Plantasia, paradwys drofannol yng nghanol y ddinas, sy'n llawn dop o blanhigion lliwgar ac anifeiliaid diddorol. Mae'n cynnig cyfres o weithdai, teithiau bwyd gwyllt a digwyddiadau yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae dosbarthiadau i oedolion hefyd ar gael drwy gydol y flwyddyn.
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, sy'n adrodd hanes dynol diwydiant ac arloesedd yng Nghymru dros y 300 mlynedd diwethaf mewn modd rhyngweithiol. Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai addas i'r teulu dros wyliau'r ysgol. https://amgueddfa.cymru/abertawe/
 • Marchnad Abertawe, y lle gorau i brynu danteithion lleol ar gyfer picnic blasus.
 • Darganfyddwch filltiroedd o lwybrau di-draffig o gwmpas Bae Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Beth am logi beic a threulio'r prynhawn yn beicio ar hyd y promenâd 5 milltir o'r ddinas i'r Mwmbwls ac yn ôl, gan fwynhau hufen-iâ ar y ffordd? http://www.abertawe.gov.uk/beicio


Pethau i’w gwneud:

 • Teithiau Trysor:  Aberystwyth, Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan, Ardal Forwrol Abertawe, Taith Feicio Llandaf a Chaerdydd
  Ewch ar helfa drysor i weld lleoliad o bersbectif newydd. Addas i bob oedran a phob tywydd! Gellir lawrlwytho Teithiau Trysor neu eu postio.
  https://www.treasuretrails.co.uk

Theatr:

Beth am fwynhau sioe brynhawn, cyngerdd amser cinio, arddangosfa neu weithdy i’r teulu.

Theatr y Lyric, Caerfyrddin:

Amrywiaeth eang o ddramâu prynhawn, sioeau cerdd a chyngherddau drwy gydol y gaeaf.

http://www.theatrausirgar.co.uk

 

Y Grand, Abertawe:


Neuadd Dewi Sant, Caerdydd:


New Theatre, Caerdydd


Digwyddiadau: