Mae’r ganolfan alwadau ar agor bob dydd rhwng 07:00 – 20:00 Ffoniwch nawr: 0300 200 22 33 *
twitter facebook

Polisi Preifatrwydd

DEFNYDD O’R WEFAN HON

Cytundeb rhyngoch chi, y ‘Defnyddiwr’ a’r ‘Wefan’ hon www.trawscymru.info.

Cynigir y wefan hon fel gwasanaeth rhad ac am ddim. Mae eich defnydd o’r Wefan hon a/neu eich derbyniad heb addasiad o’r Amodau a’r Telerau sy’n gynwysedig yma yn gyfystyr â’ch bod yn cytuno i dderbyn yr holl Amodau a Thelerau. Os nad ydych yn cytuno â’r Amodau a’r Telerau hyn yna nid ydych yn awdurdodedig i ddefnyddio’r Wefan a dylech ymatal rhag unrhyw ddefnydd anawdurdodedig pellach o’r Wefan hon (awgrymwn eich bod yn cau eich porwr i sicrhau bod yr holl wybodaeth wedi’i glirio o’ch Cyfrifiadur; nid ydym yn defnyddio unrhyw ‘cwcis’ nac unrhyw ddyfais arall i storio unrhyw wybodaeth ar gyfrifiadur defnyddiwr ar wahân i gof y porwr). Cedwir yr hawl i addasu, newid, neu fel arall ddiweddaru’r Amodau a’r Telerau hyn ar unrhyw adeg ac yr ydych yn cytuno i fod yn rhwymedig gan y cyfryw addasiadau, newidiadau neu ddiweddariadau.

Gwefannau Trydydd Person/Gwefannau Cysylltiol:

Mae’n bosibl y gallwn ddarparu dolenni i Wefannau a gaiff eu cynnal a’u cadw gan eraill (‘Gwefannau Trydydd Person’). Nid ydym wedi adolygu pob Gwefan Trydydd Person sy’n gysylltiedig â’n Gwefan ni, ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys nac am unrhyw gynnyrch neu wasanaethau a gynigir mewn Gwefannau Trydydd Person o’r fath.

Cyfyngiadau Defnydd Personol ac Anfasnachol:

Darparwyd y Wefan hon ar gyfer defnydd personol ac anfasnachol. Ni ellwch addasu, copïo, dosbarthu, trawsyrru, arddangos, perfformio, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu, creu gweithiau deilliadol ohoni, trosglwyddo, neu werthu unrhyw wybodaeth, gynhyrchion neu wasanaethau a gafwyd o wybodaeth sy’n ddeilliedig o’r Wefan hon.

Ymwadiad

Darperir y Wefan hon ar gyfer gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, am unrhyw ffurf o iawndal pa beth bynnag o ganlyniad i’r defnydd (neu gamddefnydd) o wybodaeth sy’n gynwysedig neu’n ymhlyg yn y wybodaeth ar y safle hwn, ac fel y cyfryw nid ydym yn gyfrifol am y canlyniadau sy’n deillio o ddefnyddio gwybodaeth o’r fath.


Diogelu data

Rydym yn rheoli eich gwybodaeth bersonol yn ofalus iawn. Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni, felly rydym am i chi ddeall pam yr ydym yn gofyn am bob darn o wybodaeth pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Enw, cyfeiriad ebost, rhif ffôn
Rydym yn gofyn am eich enw er mwyn i ni allu eich cyfarch wrth eich enw os byddwch yn dewis anfon adborth atom gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau. Defnyddir eich cyfeiriad ebost neu’ch rhif ffôn i ymateb i’ch ymholiad.

Am ba hyd y caiff fy nata ei storio?
Pan fyddwch yn anfon adborth atom gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau neu drwy feedback@trawscymru.info, caiff eich enw, eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn eu dileu o’n system cyn gynted ag y bydd y mater y gwnaethoch ddarparu adborth yn ei gylch wedi’i ddatrys.


A fydd fy nata’n cael ei rannu ag unrhyw drydydd parti?

Caiff eich gwybodaeth bersonol ei datgelu i nifer gyfyngedig o drydydd partïon sy’n prosesu’r wybodaeth ar ein rhan.

Ni fydd unrhyw un o’r proseswyr data yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliadau allanol. Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei defnyddio at unrhyw ddiben ar wahân i’r diben a nodwyd gennym.


Sut y gallaf gwyno?

Os ydych yn credu eich bod wedi derbyn e-bost na ofynnwyd amdano gan ein sefydliad, yna anfonwch eich cwyn at ein Swyddog Gwarchod Data os gwelwch yn dda, ynghyd â chopi o’r e-bost na ofynnwyd amdano a gwnawn bopeth yn ein gallu i sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.

Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth yn awtomatig yngl?n â defnyddwyr y wefan hon. Rydym yn casglu gwybodaeth yngl?n â defnyddwyr sy’n dewis cyfathrebu’n wirfoddol â ni drwy e-bost neu gyflwyniad drwy ein tudalennau cyswllt neu ffurflen ymholiad. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth cyfanredol cyffredinol yngl?n â’r defnydd o’r wefan at ddibenion ystadegol.

Yn dilyn cais ysgrifenedig, byddwn yn darparu’r holl wybodaeth a gedwir yngl?n â defnyddiwr penodol; fodd bynnag, bydd angen prawf adnabod cyn y byddwn yn darparu’r wybodaeth honno.

Os ydych yn darparu gwybodaeth i ni drwy ein ffurflenni cyswllt, byddwch yn derbyn ymateb i’ch rhesymau dros gysylltu yn unig, ni fyddwn yn cysylltu â chi am unrhyw reswm arall. Fodd bynnag, os ydym o’r farn bod gennym gynnig neu wasanaeth newydd sy’n berthnasol i’ch ymholiad penodol, mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi eto yn y dyfodol. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi yn y modd hwn, a’ch bod am ddiddymu eich tanysgrifiad o’n cronfa ddata, yna rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost byr atom. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd person oni bai eich bod am i ni wneud hynny.

Rydym yn cadw’r hawl i newid geiriad y polisi hwn ar unrhyw adeg. Os ydym yn teimlo ei bod hi’n addas i newid y polisi, byddwn yn hysbysu defnyddwyr y wefan hon drwy bostio’r geiriad newydd ar y dudalen we hon.